چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

عناوین شغلی مورد نیاز

 

عنوان رشته شغلی

کد انتخابی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

1

کارشناس امور دریایی و دریانوردی

100

بنادر عباس و امام هر کدام 4 نفر

20

مرد

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های علوم دریایی و دریانوردی

بنادر باهنر، خرمشهر، چابهار و بوشهر هر کدام 2 نفر

بنادر لنگه، آبادان، خارک و عسلویه هر کدام 1 نفر

2

کارشناس بازرگانی داخلی

110

بنادر عباس و امام هر کدام 2 نفر

8

مرد

زن

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته‌های‌ مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری، مدیریت امور گمرکی

بنادر باهنر، خرمشهر، چابهار و بوشهر هر کدام 1 نفر

3

کارشناس امور اداری

120

بندر عباس 2 نفر

5

مرد

زن

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته‌های مدیریت دولتی، صنعتی، اجرایی، بازرگانی، بیمه

بنادر لنگه، امام و بوشهر هر کدام 1 نفر

4

حسابدار

130

بنادر عباس و امام هر کدام 2 نفر

8

مرد

زن

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته‌های‌ حسابداری، مدیریت مالی

بنادر لنگه، بوشهر، خارک و عسلویه هر کدام 1 نفر

5

کارشناس برنامه‌ریزی

140

بنادر عباس، امام، خرمشهر و بوشهر هر کدام 1 نفر

4

مرد

زن

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته‌های‌ مهندسی صنایع (با گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها و یا مدیریت سیستم و بهره‌وری)، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری، مدیریت بازرگانی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت صنعتی، اقتصاد حمل و نقل

6

مهندس برق

150

بنادر عباس، امام و چابهار هر کدام 1 نفر

3

مرد

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های مهندسی برق (کلیه گرایشها)

7

مهندس راه و ساختمان

160

بنادر عباس و چابهار هر کدام 2 نفر

8

مرد

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)

بنادر لنگه، باهنر، امام و بوشهر هر کدام 1 نفر

8

مهندس مکانیک

170

بنادر عباس، امام هر کدام 1 نفر

2

مرد

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های مهندسی مکانیک (کلیه گرایش‌ها)

9

کارشناس تحلیل‌گر سیستم

180

بنادر عباس، امام، آبادان، بوشهر و خرمشهر هر کدام 1 نفر

5

مرد

زن

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته کامپیوتر (گرایش نرم‌افزار)

10

کارشناس حقوقی

190

بندر عباس 2 نفر

9

مرد

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته حقوق، حقوق عمومی

بنادر باهنر، لنگه، امام، خرمشهر، آبادان، چابهار و بوشهر هر کدام 1 نفر

 

عنوان رشته شغلی

کد انتخابی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

11

نیروهای مورد نیاز (ویژه گارد بنادر)

کارشناس تحلیل‌گر سیستم

201

بنادر عباس، لنگه، امام، خرمشهر، چابهار و بوشهر هر کدام 1 نفر

6

مرد

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته کامپیوتر (نرم‌افزار)

کارشناس تحلیل‌گر سیستم

202

بنادر عباس، امام و چابهار هر کدام 1 نفر

3

مرد

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته مهندسی صنایع گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مهندس برق

203

بنادر عباس، امام و چابهار هر کدام 1 نفر

3

مرد

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های مهندسی برق و الکترونیک

کارشناس حقوقی

204

بنادر عباس، باهنر، امام، ، خرمشهر، آبادان، چابهار و بوشهر هر کدام 1 نفر

7

مرد

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته حقوق یا علوم قضایی

مترجم

205

بنادر عباس، امام و بوشهر هر کدام 2 نفر

13

مرد

دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته مترجمی زبان انگلیسی

بنادر باهنر، لنگه، خرمشهر، آبادان، چابهار، خارک و عسلویه هر کدام 1 نفر