چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

شاخصهای ارزیابی استخدام داوطلبان

شاخصهای ارزیابی استخدام داوطلبان

از آنجائیکه پذیرفته شدگان آزمون فراگیر استخدامی در مرحله اول دروس اختصاصی و عمومی را با موفقیت پشت سر
گذاشته اند، در نظر می باشد در مرحله دوم نسبت به برگزاری آزمون تخصصی به شکل مصاحبه و بشرح جدول ذیل و امتیازهای تعیین شده اقدام شود.

آزمون روانشناسی

آزمون زبان انگلیسی تخصصی

آزمون مهارتهای ICDL

مدارک تحصیلی،‌ تجربی و تخصصی

جمع

20

25

20

35

100

 

چنانچه پذیرفته شدگان آزمون تخصصی در یک شغل از امتیاز یکسان برخوردار گردند، اولویت پذیرش با متقاضیان بومی شهرستان و سپس بومی استان و در نهایت متقاضیان غیربومی خواهد بود.

1-             آزمون روانشناسی

  ·         انجام آزمونهای روانشناسی جهت متقاضیان استخدام و اعمال امتیازات

·         تدوین شناسنامه روانشناسی بمنظور شناخت شخصیتی و انگیزشی متقاضیان

«جدول امتیازات روانشناسی»

بهزیستی روانشناختی

هوش هیجانی

تفکر انتقادی (تحلیلی)

پذیرش خود

درون فردی

مهارت تفسیری

روابط مثبت با دیگران

برون فردی

مهارت استنباطی

خود مختاری

سازگاری

مهارت ارزشیابی

تسلط بر محیط

کنترل استرس

 

رشد فردی

خلق شناسی

 

«6» امتیاز

«8» امتیاز

«6» امتیاز

 

2-           آزمون زبان انگلیسی تخصصی

·      با توجه به اهمیت و تأثیر زبان انگلیسی در مشاغل تخصصی مواد آزمون در دو بخش (آزمون کتبی و شفاهی) با تأکید بر رشته شغلی مربوطه براساس امتیاز بندی جدول ذیل انجام خواهد شد.

«جدول امتیازات زبان انگلیسی»

ردیف

نوع آزمون

موضوع

امتیاز

1

کتبی

لغت- درک مطلب

10

2

شفاهی (مصاحبه)

مکالمه

15

 

3-          آزمون مهارت های «I.C.D.L»

 ·      اهمیت یادگیری و کاربرد مهارتهای هفتگانه کار با رایانه (ICDL) به اندازه ای لازم و حیاتی می باشد که باید در انتخاب افراد برای مشاغل عمومی و اختصاصی سازمان مورد توجه قرار گیرد که طبق جدول زیر امتیازبندی میشود.

«جدول امتیازات مهارت کار با رایانه»

ردیف

مفهوم

موضوع عملیاتی

امتیاز

1

مفاهیم ابتدایی در فناوری اطلاعات

کار با نرم افزار و سخت افزار

2

2

آشنایی با مفهوم WINDOWS

مدیریت فایلها و استفاده از آن

2

3

آشنایی با مفهوم واژه پردازی

پردازش متن Word

4

4

آشنایی با مفهوم صفحه گسترده ها

استفاده از Excel

3

5

آشنایی با مفهوم پایگاه داده

مقدمه ای بر Access

2

6

آشنایی با ارائه مطلب با نرم افزار

ارائه مطالب (Power Point)

3

7

آشنایی با اطلاعات و ارتباطات

اینترنت و پست الکترونیک

4


 

4-           بخش مدارک تحصیلی و تجربی

·         در بخش مدارک تحصیلی صرفاً بالاترین مقطع تحصیلی قابل محاسبه می باشد.

·         تشویقات شامل امضاء تشویقنامه توسط (رؤسای قوای سه گانه- معاون رئیس جمهور- وزراء- معاون وزراء) میباشد.

·         دربخش سوابق صرفاً یکی از بندهای مربوط به سوابق مورد محاسبه و پذیرش می باشد.

 

«جدول امتیازات مدرک تحصیلی»

 ردیف

مدرک تحصیلی

دانشگاه غیر دولتی

دانشگاه دولتی

1

کارشناسی

4

6

2

کارشناسی ارشد

5

7

3

دکترا

6

8

 

«جدول امتیازات سوابق تجربی»

ردیف

موضوع

حداکثر امتیاز

1

سوابق تجربی مرتبط دولتی (هرسال «1»)

6

2

سوابق تجربی مرتبط غیردولتی (هرسال «5/0»)

6

3

سوابق تجربی در سازمان بنادر و دریانوردی (هرسال «1»)

8

4

تشویقات (هر تشویق «1»)

2

 

«جدول معلومات و مهارتهای تخصصی»

ردیف

موضوع

حداکثر امتیاز

1

گذراندن دوره های آموزش تخصصی

4

2

ارائه مقالات در مجامع علمی

3

3

ارائه طرح پژوهشی

2

4

تألیف و چاپ کتاب

2

5

سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی

2

6

اخذ نشان ها و جوایز علمی، فرهنگی، هنری

2

7

اکتشاف و ثبت اختراع

2